Obchodné podmienky služby SMS-info

A. Definícia pojmov

I. Služba

 1. Internetová aplikácia prístupná na adrese http://SMS-info.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, určená na rozposielanie oznamov Odosielateľov prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie alebo emailu Príjemcom.

II. Odosielateľ

 1. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v službe vytvorený aspoň jeden Účet.

III. Správca

 1. Fyzická osoba, ktorá sa svojimi kontaktnými údajmi (telefónnym číslom a emailovou adresou) registrovala k prístupu k správcovským funkciám Služby. Správca spravuje účty Odosielateľa podľa svojich oprávnení. Práva a povinnosti Odosielateľa podľa týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú v rovnakej miere na všetkých Správcov spravujúcich účty Odosielateľa.

IV. Príjemca

 1. Osoba zaregistrovaná v Službe svojím/-i kontaktným/-i údajom/-mi (telefónnym číslom a/alebo emailovou adresou). Príjemcovi sú doručované oznamy Odosielateľa zadané na odoslanie Správcom.
 2. Príjemca vzniká osobnou registráciou svojich kontaktných údajov do Služby alebo registráciou vykonanou Správcom na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu Príjemcu.
 3. Príjemca má kedykoľvek prístup k prehľadu všetkých Odosielateľov, od ktorých prijíma oznamy, a môže nastavenia meniť vrátane zrušenia zasielania oznamov a/alebo zmazania Odosielateľa/-ov.

V. Účet

 1. Pomenovaná registrácia Odosielateľa oprávňujúca k odosielaniu oznamov, definovaniu skupín a poverovaniu správcov. Názov účtu charakterizuje Odosielateľa, jeho služby alebo obsah oznamov, na zasielanie ktorých bude účet využívaný. Registráciu účtu vykoná jeho prvý správca z poverenia Odosielateľa.
 2. Účet má ohraničenia maximálneho počtu Príjemcov, maximálneho počtu skupín, oprávnenie využívať mobilnú aplikáciu na príjem a odosielanie oznamov, prípadne ďalšie ohraničenia, ktorých štandardné hodnoty sú uvedené v cenníku alebo zmluve. Hodnoty nastavení si môže Odosielateľ individuálne dohodnúť s Prevádzkovateľom, prípadne si môže dohodnúť paušálne zmluvné využívanie Služby.
 3. Účet je aktívny a je možné z neho posielať oznamy, ak je uhradený poplatok za jeho používanie podľa cenníka na príslušné obdobie alebo ak je aktívnosť účtu obnovovaná automaticky na základe paušálnej zmluvy o používaní Služby.

VI. Oznam

 1. Textová správa zaslaná Odosielateľom niektorej existujúcej Skupine.
 2. Oznam je doručený formou SMS, mobilnou aplikáciu alebo emailom všetkým Príjemcom, ktorí sú registrovaní na odber Oznamov v tejto Skupine a majú príslušné nastavenie odberu oznamov (mobil / email).

VII. Skupina

 1. Skupina je množina príjemcov, ktorým majú byť spoločne odosielané oznamy. Skupina môže byť vytvorená tématicky z hľadiska podobných záujmov (šport, kultúra) alebo explicitne ako reálne existujúca skupina (trieda žiakov v škole, skupina účastníkov zájazdu).
 2. Skupina môže byť otvorená alebo uzavretá. Na odber Oznamov v otvorenej Skupine sa Príjemca zaregistruje sám, v uzavretej Skupine je Príjemca zaregistrovaný Správcom.
 3. Skupina môže byť verejná alebo súkromná. Odoslané oznamy (archív oznamov) sú pri verejnej skupine zverejnené na webovej stránke Odosielateľa v rámci Služby a prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pri súkromnej skupine nie sú v minulosti odoslané oznamy dostupné Príjemcom ani verejnosti, ich obsah dostali len príjemcovia v rámci ich zaslania.

VIII. SMS-kredit a SMS-bod

 1. SMS-kredit vyjadruje počet SMS-bodov, ktoré má Odosielateľ k dispozícii na odosielanie oznamov. SMS-kredit sa znižuje po každom zaslaní oznamu o počet SMS-bodov, ktoré boli potrebné na zaslanie oznamu podľa aktuálneho cenníka .
 2. SMS-kredit je možné navýšiť zakúpením niektorého SMS-balíčka.
 3. Pri používateľoch s paušálnou zmluvou sa SMS-kredit riadi ustanoveniami zmluvy (automatická obnova, zúčtovanie).

IX. Mobilná aplikácia

 1. Mobilná aplikácia umožňuje po nainštalovaní v mobilnom zariadení a spárovaní s platnou registráciou na základe telefónneho čísla Príjemcu v Službe doručovať oznamy prostredníctvom Internetu ako tzv. push notifikácie namiesto štandardných SMS. Pokiaľ sa službe nepodarí za určitú dobu (spravidla niekoľko minút) oznam doručiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, je oznam zaslaná ako štandardná SMS.
 2. Pokiaľ je používateľ mobilnej aplikácie Správcom niektorého účtu, má možnosť priamo z mobilnej aplikácie aj odosielať oznamy.
 3. Mobilná aplikácia umožňuje aj ďalšie funkčnosti, najmä prehľadnú organizáciu Odosielateľov, archív oznamov jednotlivých Odosielateľov, zmeny v nastaveniach Odosielateľov a Skupín.
 4. Mobilná aplikácia môže umožňovať aj ďalšie funkčnosti, napr. potvrdenie prijatia oznamu, anketu, odpoveď na oznam alebo hodnotenie obsahu oznamu ako spätnú väzbu Odosielateľovi a iné.

X. Prevádzkovateľ

 1. Spoločnosť eGov Systems spol. s r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 827 521, DIČ: 20 2022 5493, IČ DPH: SK20 2022 5493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 25658/B

B. Všeobecné ustanovenia

Používaním služby Príjemca, Odosielateľ alebo Správca vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom a Odosielateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

C. Platobné podmienky

 1. Odosielateľ musí mať pre používanie služby aktívny účet, t.j. musí mať uhradený poplatok za jeho používanie podľa platného cenníka na príslušné obdobie. Po ukončení obdobia aktívnosti účtu má možnosť posielať oznamy len po úhrade poplatku na ďalšie obdobie.
 2. Na zasielanie oznamu musí mať Odosielateľ nenulový SMS-kredit, ktorého výška je dostatočná na zaslanie oznamu všetkým Príjemcom aktuálne prihlásením v danej Skupine podľa platného cenníka.
 3. Pri úhrade poplatkov za služby je zdaniteľným plnením deň úhrady poplatku a služba bola poskytnutá týmto dňom v plnom rozsahu.
 4. Platobné podmienky Odosielateľov, ktorí majú s Prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu o paušálnom používaní Služby, sa riadia touto zmluvou.
 5. Cenník je dostupný na stránkach http://SMS-info.eu.

D. Pravidlá odosielania oznamov

 1. Odosielateľ nesmie odosielať oznamy osobám, ktoré si príjem oznamov nevyžiadali alebo ktoré k príjmu oznamov nevyjadrili svoj súhlas. Ak Odosielateľ odosiela oznamy osobám, ktorých údaje do Služby registroval Správca, je povinný viesť zoznam týchto osôb spolu s dôkazom o ich súhlase na príjem oznamov. Uvedený dôkaz je povinný predložiť Prevádzkovateľovi na základe jeho písomnej žiadosti.
 2. Odosielateľ môže rozposielať oznamy, pokiaľ má splnené Platobné podmienky. V prípade používateľov s paušálnou zmluvou si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo obmedziť používanie Služby, ak dochádza k nadmerného zasielaniu oznamov prostredníctvom štandardných SMS nad rámec dohodnutý v zmluve alebo vyplývajúci z pravidiel férového využívania Služby (najmä z hľadiska počtu zaslaných SMS a ich bežnej ceny v ponuke mobilných operátorov). Toto obmedzenie sa netýka oznamov zaslaných prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo emailu.
 3. Odosielateľ je oprávnený umožniť spravovanie svojho účtu len osobám, ktoré vyjadrili súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Pri odosielaní oznamov musí Odosielateľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, tieto Obchodné podmienky a dobré mravy. Rozoslanými oznamami nesmie najmä podnecovať k násiliu, nenávisti a potláčaniu ľudských práv. Odosielateľ sa ďalej nesmie dopúšťať porušovania práv duševného vlastníctva, nekalého konania, nesmie rozširovať nepravdivé informácie, ktoré sú spôsobilé poškodiť tretie osoby alebo inak zasahovať do ochrany osobnosti fyzických osôb alebo dobrej povesti právnických osôb.
 5. Odosielateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah ním odoslaných oznamov. Na obsah oznamov Odosielateľa sa vzťahuje sloboda prejavu, avšak Odosielateľ musí dodržiavať všetky limity tejto slobody platné v civilizovanej a právnej spoločnosti. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah oznamov alebo iné prenášané informácie. Odosielateľ vyhlasuje, že je oprávnený použiť a zverejniť obsah odosielaných oznamov a neporušuje žiadne práva tretích osôb, najmä autorské práva alebo práva z ochranných známok.
 6. Ak sa Prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti obsahu oznamov, môže ich odstrániť zo zoznamu zverejnených oznamov alebo zamedziť k nim prístup. Náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním alebo zamedzovaním prístupu k protiprávnym oznamom, najmenej však poplatok podľa platného cenníka, je Odosielateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi.
 7. Odoslané oznamy nie je možné po odoslaní stornovať. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodne odoslané oznamy Odosielateľom. Na žiadosť Odosielateľa môže v odôvodnených prípadoch Prevádzkovateľ zmeniť obsah archivovaného oznamu alebo jeho zneprístupnenie za poplatok podľa cenníka.
 8. Odosielateľ udeľuje Prevádzkovateľovi licenciu na zverejnenie a uloženie obsahu oznamov na webovej stránke služby SMS-info, ich zverejnenie prostredníctvom mobilnej aplikácie a uloženie v databáze Prevádzkovateľa, ako aj rozširovanie obsahu oznamov Príjemcom. Túto licenciu poskytuje bez nároku na odmenu v neobmedzenom územnom rozsahu a na čas potrebný na plnenie ustanovení týchto obchodných podmienok a zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ má právo Príjemcu kedykoľvek odstrániť z odberu oznamov ktorejkoľvek Skupiny ktoréhokoľvek Odosielateľa, najmä v prípade pochybností o správnosti a platnosti poskytnutých kontaktných údajov alebo ak sú oznamy na tieto kontaktné údaje nedoručiteľné.

E. Ochrana osobných údajov

 1. Za účelom využívania Služby súhlasí Príjemca, Odosielateľ a Správca so spracovaním osobných údajov v rozsahu telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, prípadne meno a priezvisko (nepovinné – len ak ho príslušná osoba poskytne) Prevádzkovateľom a Odosielateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ nevyužije osobné údaje inak ako na poskytovanie Služby, nesprístupní ich tretím osobám ani ich neprenesie do tretích krajín.
 2. Príjemca berie na vedomie, že niektoré Skupiny môžu obsahovať komerčnú komunikáciu a oznamy môžu byť použité na marketingové a obchodné účely Odosielateľa alebo tretích osôb. Príjemca prihlásením sa k odberu oznamov danej Skupiny vyjadruje súhlas s príjmom uvedeného druhu oznamov. Z odberu týchto oznamov sa môže kedykoľvek odhlásiť.
 3. Príjemca je oprávnený kedykoľvek upraviť odber oznamov prostredníctvom Služby, najmä zmenu Skupín, Odosielateľov a spôsobu doručovania oznamov (mobil / email).
 4. Odosielateľ je povinný spracovávať všetky osobné údaje, ku ktorým má pri využívaní služby SMS-info prístup, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odosielateľ je povinný získavať od Príjemcov a poskytnúť Prevádzkovateľovi iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na prevádzkovanie služby SMS-info a plnenie týchto obchodných podmienok a zmluvy. Ďalej je povinný zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, aktualizovať osobné údaje Príjemcov registrovaných Správcom alebo ich vymazať v prípade späťvzatia súhlasu.
 5. Akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracúvania osobných údajov môžu byť adresované na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@eGovSystems.sk.

F. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ služby vyvíja nepretržite všetko úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite, aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Prevádzkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie zúčastnenej na zabezpečení služby. Prevádzkovateľ služby vyvinie všetko úsilie, ktoré od neho možno rozumne vyžadovať, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace s výpadkom siete Internet, s nefunkčnosťou alebo s chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácií boli odstránené v čo najkratšom čase, a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne v súlade s vôľou Odosielateľa.
 2. Odosielateľ ani Prevádzkovateľ služby nezaručujú, že oznam bude Príjemcovi doručený bezprostredne po jeho odoslaní resp. doručený vôbec. Odosielateľ ani Prevádzkovateľ služby nezodpovedajú za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Príjemcovi alebo Odosielateľovi vzniknúť nedoručením alebo neskorým doručením oznamu. Služba SMS-info je výborným nástrojom na zasielanie naliehavých informácií, avšak vzhľadom na závislosť na dostupnosti siete Internet, sietí mobilných operátorov a iných okolnostiach nie je služba určená ako jediný a postačujúci prostriedok na zasielanie naliehavých informácií v prípade živelných pohrôm alebo iných závažných situácií.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za doručenie nevyžiadaných oznamov alebo ich obsah. Za akékoľvek nedostatky obsahu oznamov a zoznamu adresátov zodpovedá Odosielateľ.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Odosielateľovi alebo Príjemcom v súvislosti s využívaním Služby.
 5. Odosielateľ je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá vznikla Prevádzkovateľovi porušením týchto obchodných podmienok alebo zmluvy.

G. Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Príjemca môže kedykoľvek ukončiť odber oznamov konkrétnej Skupiny alebo Odosielateľa. Ukončením odberu oznamov od všetkých Skupín a Odosielateľov zaniká právny vzťah založený týmito obchodnými podmienkami.
 2. Príjemca a Odosielateľ berie na vedie a vyjadruje súhlas s tým, že pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, nemá nárok na náhradu za skutočne poskytnuté plnenie ani za neposkytnuté plnenie, ktoré nevyčerpal (napr. pri zrušení účtu a zmluvného vzťahu pred ukončením aktívnosti účtu alebo pri nedočerpaní SMS-bodov).
 3. Odosielateľ môže kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom zrušením všetkých svojich účtov v Službe prostredníctvom nástrojov pre administráciu účtov. Týmto zaniká právny vzťah založený týmito obchodnými podmienkami a registráciou Odosielateľa alebo uzatvorenou zmluvou, pokiaľ dojednané podmienky v zmluve neustanovujú inak, s výnimkou povinností Odosielateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení.
 4. V prípade uzatvorenej paušálnej zmluvy je možné zmluvný vzťah kedykoľvek ukončiť v súlade s ustanoveniami zmluvy, najmä dohodou zmluvných strán.
 5. Zánik právneho vzťahu sa nijako nedotýka nárokov na náhradu škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi, alebo iných nevyrovnaných finančných záväzkov Odosielateľa voči Prevádzkovateľovi (napr. záväzku úhrady za poskytovanie služby).

H. Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námety

 1. Nedoručenie oznamu alebo iné prevádzkové poruchy môže Odosielateľ reklamovať u Prevádzkovateľa. Doručené reklamácie Prevádzkovateľ vyhodnotí z technického a prevádzkového hľadiska, v adekvátnych prípadoch zabezpečí nápravu (napr. náhradné doručenie oznamu, opravu v databáze oznamov) a o výsledku bude informovať Odosielateľa.
 2. Ktokoľvek je oprávnený informovať Prevádzkovateľa o protiprávnom obsahu oznamov, o chybách aplikácie alebo o námetoch na zlepšenie prostredníctvom kontaktu zverejneného na webovej stránke služby SMS-info, a to aj anonymne. Prevádzkovateľ vyvinie všetko úsilie, ktoré od neho možno rozumne vyžadovať, aby uviedol namietané problémy do poriadku, v prípade neanonymnej informácie bude o výsledku informovať podávateľa informácie.
 3. Vzhľadom na charakter služby a prevádzku nevzniká reklamáciou pre Príjemcov nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ani nárok na opakované doručenie oznamu.

I. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ je povinný informovať Odosielateľov, Správcov a Príjemcov o platnosti nových Obchodných podmienok najmä prostredníctvom webového sídla Služby. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Odosielateľov, Správcov a Príjemcov aj zaslaním oznamu prostredníctvom Služby, najmä v prípade zásadných zmien Obchodných podmienok. V prípade, ak Odosielateľ alebo Príjemca s novými obchodnými podmienkami nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy.
 2. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov je Príjemca a Odosielateľ povinný sa pokúsiť o zmierlivé riešenie priamo s Prevádzkovateľom. Ak hodnota sporu presahuje 20 eur, je následne Príjemca alebo Odosielateľ, ktorý je zároveň spotrebiteľom, oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na nasledovnej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Ustanovenia písomnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Odosielateľom majú prednosť pred týmito Obchodným podmienkami.
 4. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Odosielateľom a Príjemcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Tieto obchodné podmienky sú platné od 08.06.2016

 

Dokumenty na stiahnutie


© eGov Systems s.r.o. 2009 - 2016
SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť